• Start
 • Ochrona Danych Osobowych w Firmie Balton Sp. z o. o.

Ochrona Danych Osobowych w Balton Sp. z o. o.

Poniższe klauzule informacyjne dotyczą danych osobowych, które zbiera Balton Sp. z o.o.  jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one przetwarzane oraz praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem ich danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Kontrahenci i współpracownicy

  Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Balton Sp. z o. o.

  Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Balton Sp. z o. o., dalej jako „Spółka” informuje, iż w celu prowadzenia działalności Spółka zbiera i wykorzystuje danymi osobowe, w tym informacje o Kontrahentach Spółki.

  1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa

  1. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych

  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu e-mail: iodo@balton.pl;

  1. Zakres informacji

  Spółka informuje, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących:

  1. kontrahentami Spółki, w tym kontrahentami potencjalnymi i/lub
  2. wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich kontrahentów i/lub
  3. innymi osobami, których dane Spółka przetwarza w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Kontrahentami, w tym zakresie wystawiania faktur i/lub rachunków oraz realizacji dostaw i/lub zamówień w ramach umów z Kontrahentami

  dalej łącznie „Kontrahenci” lub „Państwo”.

  1. Rodzaje danych osobowych
  1. Dane podawane przez Kontrahentów

   W związku ze współpracą pomiędzy Kontrahentami a Spółką, Spółka przetwarzać przekazane przez nich dane osobowe, takie jak:
   1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres(y) korespondencyjne i/lub
   2. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON) i/lub
   3. numer PESEL i/lub
   4. dane kontaktowe, w tym adres e-mail i/lub numer telefonu i/lub faxu i/lub
   5. stanowisko zajmowane w ramach organizacji Kontrahentów i/lub
   6. numer rachunku bankowego.

  Podanie danych określonych powyżej jest fakultatywne, lecz niezbędne dla celów realizacji stosunku umownego oraz realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem oraz Spółką.

  Odmowa udostępnienia danych jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania zapisów umowy przez Spółkę (przykładowo, odmowa udostępnienia danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury).

  1. Dane z innych źródeł

  Państwa dane osobowe mogą być pobierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. W tym przypadku zakres przetwarzanych danych będzie ograniczony do danych dostępnych publicznie w tych rejestrach.

  Możemy również pozyskiwać dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu stosunku pracy danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Spółka przetwarza tylko wtedy, gdy:

  1. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umów zawartych z Kontrahentami i/lub
  2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Spółce, m.in. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami i/lub
  3. przetwarzanie jest niezbędne, gdy nakazuje to przepis prawa (na żądanie właściwych organów lub sądów) i/lub
  4. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub podmiotu trzeciego.

  Wśród uzasadnionych interesów Spółki są:

  1. zawieranie i wykonywanie umów z Kontrahentami i/lub
  2. ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej i/lub działalności oraz obrona przed takimi roszczeniami i/lub
  3. weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach i/lub
  4. kontakt z Kontrahentami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Kontrahentów;

  1. Cele i okresy przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa:

  1. Wypełnianie zobowiązań umownych - Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem i Spółką
  2. Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - Okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy etc.
  3. Dane osobowe Kontrahentów mogą być przetwarzane przez Spółkę dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia lub powzięciem informacji o nastąpieniu zdarzenia

   

  1. Środki zabezpieczające dane osobowe

  W celu ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO, Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych oraz nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

  Środki bezpieczeństwa, o których mowa powyżej zostały wdrożone przy uwzględnieniu stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

  1. Przekazywanie danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym podmiotom prawnym w celach wymienionych w ust. 6 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Spółkę lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa.

  Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług serwisowych z zakresu IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów oraz inne podmioty realizujące zadania na rzecz Spółki związane z zachowaniem ciągłości jej działania.
   Przetwarzanie przez ww. podmioty danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę. Spółka ma kontrolę nad działaniem ww. podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących dane osobowe i/lub
  2. organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem i/lub
  3. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;

  1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w celu i zakresie wynikających z przepisów prawa.

  1. Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji w zakresie ochrony danych osobowych

  Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
  Spółkę, w tym profilowaniu przy wykonywaniu umowy łączącej Spółkę z Kontrahentem.

  1. Prawa przysługujące Kontrahentom

  Przysługują Państwu prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Spółkę wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres Spółki: Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”. Prośby, żądania lub sprzeciwy będą weryfikowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółka może zweryfikować Państwa tożsamość lub poprosić o przekazanie dodatkowych informacji.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu do spraw ochrony danych osobowych.

  1. Aktualizacje klauzuli informacyjnej

  Niniejsza klauzula sporządzona została w dniu 25.05.2018 i może podlegać dalszym aktualizacjom.

 • Kandydaci do pracy

  Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji w Balton Sp. z o. o.

  Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Balton Sp. z o. o. informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa (ADO).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest możliwy za pomocą e-mail: iodo@balton.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
  4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto odbiorcami Pani/a danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług serwisowych z zakresu IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów oraz inne podmioty realizujące zadania na rzecz Spółki związane z zachowaniem ciągłości jej działania.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż 30 dni od zakończenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział oraz przez okres wynikający z prawa wewnętrznego ADO na czas przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.
 • Osoby kontaktujące się z firmą

  Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Balton Sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO - informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu e-mail: iodo@balton.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, a w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.
  6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/u także  prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. W związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, mogą przekazywane tym podmiotom (np. obsługa i serwis IT).
  9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  Niniejsza klauzula sporządzona została w dniu 01.03.2021 i może podlegać dalszym aktualizacjom.

Zadzwoń: (+48) 22 597-44-00 lub napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ochrona Danych Osobowych w Firmie Balton Sp. z o. o.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Przechowywany jest w nich identyfikator Twojej sesji, dzięki czemu strona wie jakie treści ma Ci wyświetlić. Z plików cookie korzystają też różne skrypty w celach statystycznych, dzięki czemu możemy dopasować zawartość strony do oczekiwań użytkowników. Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze możesz je wyłączyć (może się to jednak wiązać z niemożliwością korzystania ze strony)
Jesteśmy beneficjentem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zobacz szczegóły

Copyright © Balton Sp. z o. o. 2022

Projekt i wykonanie: